Fresh Code of Conduct

Fresh Servants code of conduct bygger på våra värderingar och vårt uppdrag och beskriver hur vi vill uppnå vår vision.

Vårt uppdrag ”Alltid något nytt – Alltid något bra” handlar om vad vi erbjuder, om att vara innovativa och att föra ut nya produkter på marknaden som är bra för konsumenterna. Samtidigt säger det för våra anställda att det är viktigt att lära sig och förnya sig, men det är också viktigt att ta hand om oss själva och varandra. Låt oss hjälpa varandra och göra gott tillsammans.

Vår vision är att vara våra kunders pålitliga 1:a val inom foodserviceindustrin, där välbefinnande och att göra vardagen enklare kombineras med mat och livsmedelslösningar – i Finland och dess närområden – säger att vi är ett kundcentrerat företag. Vi gör vårt jobb så att vi har en nöjd kund som litar på oss. Vi tillverkar produkter och livsmedelslösningar som är bra för konsumenterna och som gör deras vardag lättare.

Våra värderingar vägleder oss att göra rätt saker och fatta rätt beslut i vår vardag. Vi förväntar oss att all vår personal följer dem i sina beslut och handlingar. Fresh Servants värderingar är ansvarstagande, en inspirerande atmosfär, framgång tillsammans samt välbefinnande och hälsa.

Ansvar

Vi följer lagar och förordningar. Vi tolererar inte brott mot lagen och vi uppmuntrar inte någon att bryta mot gällande lagstiftning. Vi förväntar oss att våra partner följer lagar och förordningar.

Vi hanterar personuppgifter och annan konfidentiell företagsinformation med omsorg och skyddar den. Vi publicerar till exempel bilder från produktion eller en person endast med tillstånd.

Kundrelationer är av största vikt för oss och vår verksamhet bygger på förtroende. Vi hanterar kundinformation med omsorg och lämnar inte konfidentiell kundinformation vidare till tredje part.

Vi behandlar företagets materiella och immateriella tillgångar och finansiella resurser med omsorg. Vi skyddar företagets tillgångar från skador och förstörelse, missbruk, stöld och förskingring.

Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan, t.ex. i vår avfallshantering och vårt val av förpackningsmaterial. Vi hanterar råvaror, material och produkter effektivt och minimerar avfall och energiförbrukning.

Vi strävar efter goda ekonomiska resultat med lagliga och ärliga medel och ger aktieägarna nödvändig och sanningsenlig information om vår verksamhet. Såvitt vi vet är den information vi tillhandahåller korrekt och rapporterad i enlighet med gällande lagar och förordningar.

En inspirerande atmosfär

Vi värdesätter mångfald, behandlar alla lika och diskriminerar inte någon. På Fresh ska alla behandlas med respekt och gott uppförande. Vi respekterar varandra och varandras åsikter.

Fresh:s interna kommunikation och kommunikation med intressenter bygger på öppen dialog och saklig information.

Att lyckas tillsammans

Vi arbetar tillsammans för Fresh:s bästa och gör allt vi kan för att bidra till att nå våra mål.  Vi värdesätter varandras bidrag och ser till att alla får lämplig utbildning för sitt arbete.

Vi kommenterar inte företaget, dess personal eller produkter offentligt på ett negativt sätt. Vi kommer inte heller, som anställda på Fresh, att göra något som helst för att kommentera negativ offentlig feedback om företaget. VD och hans eller hennes utsedda personer ansvarar för företagets externa kommunikation.

Vi har åtagit oss att bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. All vår verksamhet bygger på att upprätthålla en utmärkt försörjningstrygghet och leverera beställningar till våra kunder i tid och med god produktkvalitet.

Välbefinnande och hälsa

Vi tar hand om våra medarbetares välbefinnande och deras säkerhet i arbetet. Vi arbetar tillsammans för att säkerställa en säker arbetsplats och produktionsanläggning och använder överenskommen skyddsutrustning i vårt arbete.

Genom att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar ser vi till att vår personal är arbetsduglig. I händelse av utmaningar i fråga om arbetsförmåga söker vi aktivt efter lösningar för att stödja och återställa arbetsförmågan.

Vi utvecklar och tillverkar hälsosamma produkter som främjar naturlig energi och välbefinnande samt säkerställer produkternas säkerhet och äkthet.