Fresh Code of Conduct

Fresh Servantin eettiset ohjeet perustuvat meidän arvoihimme, missioon ja kuvaavat sitä millaisella toiminnalla haluamme saavuttaa visiomme.

Missiomme Aina jotain uutta – Aina jotain hyvää kertoo meidän tarjoomasta, siitä että haluamme olla innovatiivisia ja tuoda markkinaan uusia tuotteita, jotka tekevät hyvää kuluttajille. Samaan aikaan työntekijöille se kertoo, että on tärkeä oppia uutta ja uudistua, mutta samalla on tärkeä pitää huolta itsestään ja toisistamme. Autetaan toinen toisiamme ja tehdään hyvää yhdessä.

Visiomme on olla asiakkaidemme luotettava 1. valinta tarjoomassa, jossa hyvinvointi ja arjen helpottaminen yhdistyvät ruokaan ja ruokaratkaisuihin – Suomessa ja sen lähialueilla kertoo siitä, että olemme asiakaslähtöinen yritys. Teemme työmme siten, että meillä on tyytyväinen asiakas, joka luottaa meihin. Teemme tuotteita ja ruokaratkaisuja, jotka tekevät hyvää kuluttajille ja helpottavat heidän arkeaan.

Arvot opastavat meitä toimimaan oikein ja tekemään oikeita päätöksiä arjessamme. Odotamme koko henkilöstön noudattavan niitä päätöksissään ja toiminnassaan. Fresh Servantin arvot ovat vastuullisuus, innostava ilmapiiri, yhdessä onnistuminen sekä hyvinvointi ja terveellisyys.

Vastuullisuus

Noudatamme lakeja ja säännöksiä. Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä kehota ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Odotamme, että myös yhteistyökumppanimme noudattavat lakeja ja säädöksiä.

Käsittelemme huolellisesti ja suojaamme henkilötietoja ja muita yrityksen luottamuksellisia tietoja. Esimerkiksi tuotannosta tai henkilöstä julkaisemme kuvia vain lupaan perustuen.

Asiakassuhteet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja toimintamme perustuu luottamukseen. Käsittelemme asiakastietoja huolellisesti, emmekä välitä ulkopuolisille asiakkaita koskevia luottamuksellisia tietoja.

Käsittelemme yrityksen aineellista ja aineetonta omaisuutta sekä taloudellisia varoja huolellisesti. Suojaamme yrityksen omaisuutta vahingolta ja tuhoutumiselta, väärinkäytöltä, varkaudelta ja kavallukselta.

Tunnemme vastuumme ympäristöstä ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset osaltamme, esimerkiksi jätteen käsittelyssä ja pakkausmateriaalivalinnoissa. Käsittelemme raaka-aineita, materiaaleja ja tuotteita tehokkaasti hävikkiä ja energiankulutusta minimoiden.

Pyrimme hyvään taloudelliseen tulokseen laillisin ja rehellisin keinoin, ja annamme osakkeenomistajille tarpeelliset ja totuudenmukaiset tiedot toiminnastamme. Luovuttamamme tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja ne raportoidaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Innostava ilmapiiri

Arvostamme monimuotoisuutta, kohtelemme kaikkia tasapuolisesti emmekä syrji ketään. Freshillä kaikkia on kohdeltava kunnioittavasti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti. Kunnioitamme toisiamme ja toistemme mielipiteitä.

Freshin sisäinen viestintä sekä viestintä sidosryhmien kanssa rakentuu avoimesta vuoropuhelusta ja perustuu tosiasioihin.

Yhdessä onnistuminen

Teemme yhdessä työtä Freshin edun mukaisesti ja pyrimme kaikella toiminnallamme edesauttamaan, että saavutamme asetetut tavoitteet.  Arvostamme toistemme työpanosta ja huolehdimme, että kaikki saavat riittävästi perehdytystä työhönsä.

Emme kommentoi julkisesti kielteiseen sävyyn yritystä, sen henkilöstöä tai tuotteita. Emme myöskään lähde Freshin työntekijänä kommentoimaan yritystä koskevaa julkista kielteistä palautetta. Yrityksen ulkoisesta viestinnästä vastaa toimitusjohtaja ja hänen siihen valtuuttamansa henkilöt.

Panostamme pitkäaikaisten asiakas-, toimittaja- ja muiden sidosryhmäsuhteiden rakentamiseen. Kaikki toimintamme perustuu siihen, että toimitusvarmuutemme säilyy erinomaisena ja pystymme toimittamaan asiakkaillemme tilaukset sovitusti ja tuotteiden hyvästä laadusta huolehtien.

Hyvinvointi ja terveellisyys

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka ja tuotantolaitos on turvallinen, ja käytämme työssämme yhdessä sovittuja suojavälineitä.

Ennaltaehkäisemällä työhön liittyviä sairauksia, huolehdimme henkilöstömme työkyvystä. Työkyky haasteissa haemme aktiivisesti ratkaisuja työkyvyn tueksi ja palauttamiseksi.

Kehitämme ja valmistamme luonnollista energiaa ja hyvinvointia edistäviä terveellisiä tuotteita, ja huolehdimme niiden tuoteturvallisuudesta ja aitoudesta.